Afbeelding © Morna Brighid 2017

De reis te voet naar het Hoofd

(Inleiding op de Chakra’s, deel 1)

Je ziet hierboven dat ik afwijk van de traditionele hindoeïstische chakra leer. Daar wordt vastgehouden aan 7 chakra’s. Als ik het eerste onderwerp behandel, namelijk de voetchakra, zal ik er dieper op ingaan. Binnen de Reiki wordt er wel veel gesproken over de voetchakra, en ik zal de bronnen duidelijk vermelden. Mijn ‘geestelijke vader’ en Reiki master zegt ook vaak: je moet niet zoeken, maar onderzoeken. Vaak begint een onderwerp met een idee, en dan verdiep ik mij er behoorlijk diep in. Ik wil geen sprookjes vertellen. Het allerbelangrijkste vind ik overigens dat ik mij laat leiden door een innerlijke overtuiging, een gevoel. Mijn verstand laat ik als observator fungeren, zodat ik het ook kan staven met datgene wat mij innerlijk triggert. Dat wordt vaak sterker naarmate ik meer onderzoek en ook tussen de regel door in boeken lees die uitgaan van 7 chakra’s. Maar dit is even bezijden het onderwerp. Omdat het onderwerp zo groot is en veelomvattend is, zal deze serie heel wat meer tijd kosten. Het bronnenmateriaal is ook veelomvattend. Ik hou niet van half werk, maar ook ik ben niet compleet, dat is onmogelijk.

We spreken hier over een onderwerp wat bij westerlingen pas korte tijd onderwerp van bestudering is. Er zijn hindoeïstische bronnen (waar het allemaal begon) uit de leer van de Yogi (Yoga meesters), de Veda’s (Hindoeïstische literatuur, gedichten, proza, religieuze geschriften), uit het Indiase, Tibetaanse, Chinese en Japanse Boeddhisme, samensmelting van verschillende stromingen door bijvoorbeeld Taoïsme, Confucianisme, de Theosofie, de New Age, de Reiki en vele andere stromingen. De Theosoof Leadbeater heeft hier ook veel over geschreven en zijn visioenen en helderziende ervaringen beschreven over het onderwerp. Het is zo groot dat het bijna niet te overzien is.

We ervaren ons als een pelgrim, een balling die op zoek is naar zijn ‘holy groud’, de plek waar je kan aarden en de wijsheid kan ontvangen, waarover je hart je onderwijst. Een balling is iemand die niet thuis is, op zijn plek, maar betekent dat dat iemand naar een specifieke, heilige plek toe moet gaan om tot zijn of haar bestemming te komen? Een  balling begint met een voetreis naar de kennis die alle verstand te boven gaat. Ik maak even een zijsprong naar de Joodse mystiek:

De Sjechinah שכן

Sjekhinah stamt van het werkwoord שכן. De Semitische wortel betekent: settelen, wonen, inwonen, of verblijven”. Het wordt vertaald met heerlijkheid. Het grondwoord wordt niet in de Bijbel gevonden, maar wel in de rabbijnse literatuur.[2]:148–149, [3] Het grondwoord houdt verband met het ‘nestelen van vogels’ en een nest. Wart heeft dat in godsnaam met chakra’s te maken? Alles zou ik zeggen. De sjechinah is ook het goddelijke in en rondom de mens. Je zou het ook het aura kunnen noemen. Dit ‘goddelijke’ wordt juist uitgedrukt middels de chakra’s. De sjechina wordt omschreven als een liefelijke, moederlijke, tegenwoordigheid van het goddelijke.

In de Zohar staat geschreven (Tazriya) dat: alle werelden, hogere en lagere, zich binnenin de mens bevinden, en het totaal van de realiteit is slechts gemaakt vanwege de mens, geschapen omwille van onze noden en verlangens. Datzelfde geldt voor onze perceptie van de Schepper – het is binnenin ons. We hebben geen enkel idee wat Hij is buiten ons om, of dat Hij überhaupt bestaat buiten ons, want ‘alle werelden, de hogere en lagere, bevinden zich binnenin een mens.’
(De Zohar, Vayikra, Parashat Tazria, pagina 40)

In de religieuze uitleg is vaak beweerd dat het goddelijke zich buiten de mens bevindt, en natuurlijk is er ook een Bron buiten de mens. Die bron kan je God, Liefde, de Voorzienigheid, Verlichting, Nirwana, de Tao, Reiki, het Akashaveld of een andere benaming geven. Het is persoonlijk, groot en niet te bevatten. Maar het is niet slechts buiten ons, maar ook in ons. Men vermoedt dat het Akashaveld de bron is waarmee al het leven, zienlijk en onzienlijk, verbonden is, en dat helderziendheid en andere paranormale gaven geworteld zijn in het ‘ingeplugd zijn’ op dit Akashaveld. Maar het is niet alleen buiten, maar ook binnenin ons.

Lukas 17:20-21: En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.

Als ik op het internet zoekt naar Boeddhisme en ‘god in u’, dan vind ik vele pagina’s die ‘waarschuwen voor het Boeddhisme’ en ‘waarschuwen voor Boeddhabeelden’. Vele gelovigenlijken persé te moeten bewijzen dat hun visie op het goddelijke de enige weg is. We vinden ‘eensluidende’ volzinnen binnen het Boeddhisme, als in het christendom, onder anderen God zoeken, de hemel, hel, zaligheid, vervulling, genade, openbaring, zonde, celibaat, ascese, monnik, kluizenaar, matigheid, barmhartigheid, liefde, heiliging en veel meer. Alleen in de ‘leer’ wijkt het behoorlijk af. Wat ik geleerd heb in mijn jaren, is dat binnen de dekste waarin ik verkeerde het mens-zijn in de beklaagdenbank stond. Soms is dat binnen het Boeddhisme overigens ook. Ook daar is een strijd met ‘het lichaam’, ‘de wereld’, ‘de werkelijkheid’ en met ‘het kwaad’. Ook Gautama Boeddha worstelde voor zijn openbare optreden als leraar met ‘de duivel’, de overste der boze geesten die Mara wordt genoemd. Ook hij verzoekt Gautama op drie verschillende manieren, door middel van zijn dochters:

  • Taṇhā (Verlangen),
  • Arati (ontevredenheid)
  • Rāga (Lust).

Bij Jezus was het:

  • Verlangen om op magische wijze voedsel te maken uit stenen,
  • Ontevredenheid om misbruik te maken van zijn positie te komen en
  • Lust eenvoudige wijze tot heiliging te komen. We zien hier dus een gelijkluidend verhaal. Ook Gautama vastte lange tijd, om aan het einde daarvan verzocht en verleid te worden en blijkt sterker te zijn dan de duivel.

Ik wijk wat af van mijn verhaal, als in leiding op ‘de reis’ van de mens en de chakra’s., lijkt het, maar het heeft alles met elkaar te maken. De reis naar heiliging is ook een reis door de chakra’s. Om van het ‘laagste’ naar het ‘hoogste’ niveau te komen. Tot die tijd leeft een mens in ballingschap, en ballingschap is een ‘gebonden vrijheid’. Zo is het voor vele mensen een moeilijke weg om te komen tot ‘heiliging’. Etymologisch betekent heiliging ook heelmaking, genezing.

Heilig bn. ‘gewijd; volmaakt; onaantastbaar’
Onl. heilig ‘gewijd, volmaakt’ in heilig ist duom thīn ‘heilig is uw huis, uw tempel’ [10e eeuw; W.Ps.]; mnl. ant heilich cruce ‘aan het heilige kruis’ [1220-40; CG II, Aiol], jherusalem di heileghe stat [1276-1300; CG II, Kerst.], ook zelfstandig gebruikt, in ene schare van heiligen ‘een grote groep verheerlijkte hemelbewoners’ [1265-70; CG II, Lut.K]; nnl. ook over niet-godsdienstige zaken met betekenissen als ‘onaantastbaar, altijd te eerbiedigen’ in de heilige banden der vriendschap [1785; WNT] en ‘verheven, serieus, zeer sterk’ in heilige verontwaardiging [1859; WNT], in de heilige overtuiging dat … [1865; WNT], heilig vuur ‘geestdrift voor een verheven zaak’ [1874; WNT].
Afleiding van de wortel van → heel of → heil.
Bij onl. heilig mnd. he(i)lichhillich; ohd. heilig;
ofri. hēlichhēlechheilich; oe. hālighǣlig; < pgm *hail-ig-; daarnaast os. hēlag; ohd. heilag; on. heilagr; en ook hailag, een eenmalig voorkomend woord in de vermoedelijk Gotische runentekst op de ring van Pietroasele; < pgm. *hail-ag-; Germaanse of pre-Germaanse afleiding van de wortel *hail-, die zonder achtervoegsel bewaard is gebleven in de substraatwoorden heel en heil.
Bron: Etymologiebank

Spreken we over het woord heil of heel, dan geven we aan dat we gebroken zijn, verdeeld in onszelf. Ik kan ook een bijbeltekst parafraseren met betrekking tot de Chakra’s:

Het pelgrimsvolk gaat te voet naar het hoofd. Het begint met geworteld zijn. Zoals dat geschreven staat in de bijbel in Efese 3:17-18. De overeenkomsten met de 8 Chakra’s zijn frappant, dus ik schrijf de Bijbel niet helemaal af.

(opdat Christus door het geloof in uw harten woning zal maken). Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan in staat zijn samen met alle heiligen, en te (be)vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat

Geworteld en (Paira). Onze voeten zijn werkelijk de wortels, waardoor we contact maken met de aarde.


gegrond
(Muladhara). Onze stuit wordt wel de grondchakra genoemd. Daarin bevinden zich onze instincten. Het is begin van onze ruggenwervel, het rudimentaire, dierlijke niveau, het overlevingsmechanisme.

in de liefde (Svadhisthana). Hierin bevinden zich onze emoties, maar ook onze seksualiteit.

zult gij dan in staat zijn samen met alle heiligen, (Manipura). Dit is de plek, de plexus solaris, en de zetel van onze (Qi) kracht.

en te (be)vatten (Anahata), De plek van ons hart. We kunnen zaken niet eerst begrijpen als we het niet met ons hart verstaan. Hier maken we contact met onze omgeving.

hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, (Vishuddha). De plek van onze keel. Hier affirmeren we onszelf en spreken we tot onze medemens. Het is het communicatiecentrum.

en te kennen de liefde van Christus (Ajna). De plek die het derde oog wordt genoemd, de plaats van helderziend- horend- en -voelendheid.

die de kennis te boven gaat (Sahasrara). Hier maken we contact met het bovennatuurlijke, het goddelijke om ons heen, De onzienlijke wereld. Men zegt dat dit het niveau van ‘Verlichting’ is.

Dit lijkt een gristelijk gebeuren, maar is het niet in de traditionele zin van het woord. Christus betekent ‘gezalfde’, en heeft te maken met onze (bovennatuurlijke) gaven. Je ziet in het bovenstaande wat ik beschreef drie ‘punten van contact’: contact met de aarde, contact met onze omgeving en contact met het bovennatuurlijke. Het gaat hier om het ‘christusprincipe’, onze ‘roeping’ in het leven, onze ‘karmische opdracht’. dit is iets wat we in feite in ons hart al weten.

Klik voor ene grotere afbeelding

Ook hier begint een reis van onderen naar boven. Van het aardse niveau (Paira) naar het hemelse, bovennatuurlijke niveau (Sahasrara) Je hebt gezien dat ik met een andere Chakra ben begonnen, die traditioneel ontbreekt in de Hindoeïstische leer van de 7 chakra’s, de voetenchakra, zoals we dat wel tegenkomen in de Chinese chakra leer, de Reiki benadering, en de New Age benadering die vele mindere, lagere en hoge chakra’s noemen (tot wel 24). Ik noem er 8 in plaats van de traditionele 7, simpelweg omdat als je het  menselijk lichaam bekijkt, volgens de traditionele leer, de mens niet meer is dan een hoofd en een romp lijkt te zijn, de benen en voeten tellen niet mee, ook niet in het hindoeïsme, daar worden de voeten als onrein beschouwd. Ook in het westen hebben we daar ‘een houtje van’. Ik zou zeggen: doe eens aan goede voetverzorging, ga naar de pedicure en kijk eens met respect naar onze voeten. Later ga ik er dieper op in als ik spreek over het nulpunt, de wortelchakra, de ਪੈਰ Paira.

Meister Eckhardt: Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet. Mijn oog en Gods oog, dat is één oog en één zien en één liefhebben.
God is naamloos, want niets van Hem kan worden gezegd of begrepen. Het denken, dat het uiterste wil vatten, moet zelf nog door het begrip God heendringen. Want God is een wezen dat boven alles zweeft, een niets, dat boven alles is. Om God te bevroeden, moeten wij vreemd genoeg leeg worden van God.
Om de ziel te peilen moet men ze peilen met God, want de Oorsprong van God en de Oorsprong van de ziel zijn een en dezelfde.
God en Godheid zijn zo verschillend als hemel en aarde. De hemel staat duizenden mijlen boven de aarde, en zo staat ook de Godheid boven God.
Als ik God wil kennen zal ik Hem moeten worden, en Hij mij.
God doet mij geboren worden als zichzelf, en zichzelf als mij en mij als zijn wezen en zijn natuur.
Bron: Uitspraken Meester Eckhardt

Meester Eckhards mystieke beschouwing van God loopt synchroon met dat van Gautama Boeddha.

Daarom, in plaats van te geloven in een God, geloven de boeddhisten in de mensheid. Zij geloven dat elk mens kostbaar en belangrijk is en dat iedereen de potentie heeft om zich te ontwikkelen tot een Boeddha – een perfect menselijk wezen door haat, woede, trouw en jaloezie te vervangen door liefde, geduld, genade en vriendelijkheid. De Boeddha heeft zelf gezegd: “Niemand kan ons redden, alleen wijzelf, niemand anders kan en en mag dat doen! We moeten zelf het pad doorlopen, maar Boeddha’s liet die weg duidelijk zien. boeddhisme is dus meer morele filosofie, een ethische manier van het leven.
Maar, omdat Boeddha zich nooit de nadruk heeft gelegd op zijn concept van de goddelijke, blijft het boeddhisme achter met een aantal van onbeantwoorde, diepste levensvragen. Vragen zoals: de oorsprong van het heelal en het doel van het bestaan van de mens … deze zijn nog niet beantwoord.

Als we spreken over de chakra’s, dan spreken we over geestelijke groei, over ‘de evolutie van de spirituele mens’. Hierin zijn lichaam eb geest met elkaar verbonden. Eigenlijk verbinden we lichaam en geest, ons materiële en etherische leven, weer met elkaar, in deze maatschappij waarin dualisme hoogtij viert. Door die eenheid hele we onszelf, door inzicht, oefening, meditatie, rituelen en affirmatie.

Ik ga verder in deel 2 van de inleiding.

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.